Ochrana osobních údajů

Společnost Stock Home Zone (dále jen „společnost“) v rámci své činnosti zpracovává data, které mají charakter „osobních údajů“, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., „O ochraně osobních údajů“. Společnost prohlašuje, že si je vědoma striktnosti a dodržování veškerých etických a zákonných pravidel souvisejících se zpracováním privátních informací.

Společnost shromažďuje osobní údaje za účelem zákaznické administrativy a pro marketingové účely v rámci poskytování vzdělávacích služeb v rozsahu nezbytném této činnosti. Zpracování těchto dat se vztahuje k celkovému rozsahu činnosti, ke kterému byly informace shromážděny. Společnost v žádném případě shromážděná a zpracovaná data neposkytuje ani neprodává třetím stranám. Je-li to nezbytné, zpracované údaje, které společnost nabyla v souladu s výše uvedeným zákonem, jsou aktualizovány.

Společnost si vyhrazuje právo vyšetřovat stížnosti a jiná porušení tohoto sdělení a přijmout veškerá opatření jemu náležící. Způsob a prostředky získávání těchto dat: Při návštěvě tohoto webu servery standardním způsobem zaznamenávají IP adresu, (kterou vám přidělil poskytovatel internetových služeb), webovou stránku (ze které nás navštívíte), datum a délku vaší návštěvy na tomto webu. Jiné osobní údaje jsou zaznamenány pouze a jedině v případě, že nám je subjekt sám poskytne z vlastní vůle za účelem registrace v rámci dotazu, stažení či koupě eBooku, v případě ankety aj.

Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Na základě úpravy o poskytování těchto informací v § 12 může tuto povinnost za správce plnit zpracovatel. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takovéto informace.

Obsahem informace příjemnci, je sdělení o účelu zpracování a o povaze v souvislosti s užitím pro rozhodování. Zadáním osobních údajů společnosti subjekt souhlasí, se zpracováním osobních údajů. Ochrana veškerých privátních dat jednotlivých subjektů jsou prioritní a v samotném zájmu společnosti.